Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

2. Suy luận: Chi tiết này cho thấy việc buôn bán của người dân phố huyện như thế nào?

Lời giải 2:

Chi tiết này cho thấy việc buôn bán của người dân phố huyện rất ế ẩm, khó khăn, ít người mua hàng.