Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

4. Liên hệ: Kết truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên này gợi cho bạn nhớ đến phần kết trong tác phẩm văn học dân gian nào?

Lời giải 2:

Kết truyện này gợi cho em nhớ đến phần kết trong tác phẩm Thánh Gióng.