Bài 1. Thiết bị vào – ra

Câu 1.2 trang 3 SBT Tin học 7: Tai nghe trong Hình 1.2 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào

B. Thiết bị ra

C. Thiết bị vừa vào vừa ra

D. Thiết bị lưu trữ

Lời giải hay nhất

Đáp án đúng là: B

Tai nghe là thiết bị ra, làm việc với dữ liệu dạng âm thanh.