Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Thông tin nào dưới đây không phải là đặc điểm thể loại của văn bản trên?

A. Ghi chép hằng ngày về cuộc sống và suy nghĩ của nhân vật

B. Bộc lộ suy nghĩ, thái độ và đánh giá của nhân vật

C. Cốt truyện hoàn toàn hư cấu, tưởng tượng

D. Dùng lời độc thoại nhưng ngầm đối thoại với người khác

Trả lời:

Chọn đáp án C. Cốt truyện hoàn toàn hư cấu, tưởng tượng