Câu 1 trang 11 Ngữ văn 12 Tập 1: Hai câu đầu Hoàng Hạc lâu có tuân thủ luật bằng trắc của thơ Đường không?

Lời giải 1:

Câu thơ 1:

+ chữ thứ 2 # chữ thứ 6: B # T

+ chữ thứ 2 giống chữ thứ 4: thanh B

Câu thơ 2:

+ chữ thứ 2 # chữ thứ 6: T # B

Từ đó, cho thấy hai câu có tuân thủ luật bằng trắc.

Lời giải 2:

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.

– Phá cách độc đáo:

Câu 1:

+ chữ thứ 2 # chữ thứ 6: B # T

+ chữ thứ 2 giống chữ thứ 4: thanh B

Câu 2:

+ chữ thứ 2 # chữ thứ 6: T # B

→ Hai câu có tuân thủ luật bằng trắc