Soạn bài Trên những chặng đường hành quân

Câu 1 (trang 110 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Nêu những đặc điểm của thể loại nhật kí được thể hiện trong văn bản Trên những chặng đường hành quân.

Lời giải 1:

Những đặc điểm của thể loại nhật ký được thể hiện rõ nét trong văn bản này qua sự chân thực, gần gũi và cá nhân hóa. Nhật ký không chỉ ghi lại các sự kiện, địa danh, con người, thời gian một cách xác thực mà còn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc của tác giả.

Lời giải 2:

Đặc điểm của thể loại nhật kí được thể hiện trong văn bản:

– Những sự kiện được ghi chép hằng ngày, cẩn thận

– Có đánh số ngày, tháng, năm

– Có địa điểm cụ thể

– Yếu tố phi hư cấu