Soạn bài Viết một truyện kể sáng tạo dựa trên một truyện đã đọc

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Tính sáng tạo của văn bản truyện so với truyện gốc được thể hiện ở những điểm nào? (Đọc lại nội dung tóm tắt truyện được phỏng theo ở cước chú trang 116 để xác định những biểu hiện của sự sáng tạo đó.)

Lời giải 1:

– Trong Sự tích con trâu:

+ Ngọc Hoàng sai một vị thần mang hai túi hạt giống, một túi đựng hạt giống ngũ cốc, một túi đựng hạt giống cỏ.

+ Sau khi phạm sai lầm, không tự nhận tội mà phải để nhân dân kêu than với nhà trời.

– Trong văn bản Con trâu:

+ Ngọc Hoàng sai một vị thần gieo mười hạt giống và một nắm rễ.

+ Sau khi mắc sai lầm, vị thần tự nhận lỗi lầm, và muốn chuộc tội.

Lời giải 2:

– Tính sáng tạo của văn bản truyện so với truyện gốc được thể hiện ở những điểm sau:

+ Có phần dẫn dắt của tác giả ở đầu văn bản

+ Có sự thay đổi về ngôi kể chuyện từ góc nhìn thứ ba sang ngôi thứ nhất

+ Kết hợp các yếu biểu cảm và miêu tả trong văn bản