Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 1 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Bức thư Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm gồm những phần nào?

Lời giải 1:

Gồm 3 phần:

– Mở đầu

– Nội dung

– Kết thúc

Lời giải 2:

Bức thư gồm 3 phần: Mở đầu; nội dung và kết thúc