Soạn bài Đối tượng và những khó khăn của hài kịch

Câu 1 (trang 143 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Theo tác giả, đối tượng và những khó khăn của hài kịch Đối tượng và những khó khăn của hài kịch là gì?

Lời giải 2:

Đối tượng: Những vấn đề, phong tục, tập quán và nếp sống có xu hướng tiêu cực của một xã hội.

– Khó khăn:

+ Đề cập thích đáng đến cái lố bịch của thiên hạ và đưa lên sân khấu một cách thoải mái các thói hư tật xấu của tất cả mọi người.

+ Miêu tả những con người, thì cần phải miêu tả theo tự nhiên.