Câu 1 (trang 146 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định luận đề và các luận điểm lớn của văn bản Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc (Chú ý các phần đánh số trong văn bản và nội dung mỗi phần).

Lời giải 1:

Luận đề của văn bản: Vấn đề toàn cầu hóa và những tác động, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với văn hóa của dân tộc.

– Các luận điểm lớn của văn bản Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc:

+ Luận điểm 1: Giới thiệu về quá trình toàn cầu hóa.

+ Luận điểm 2: Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và các tác động với đời sống, văn hóa.

+ Luận điểm 3: Đánh giá, nhận xét của tác giả về toàn cầu hóa .

Lời giải 2:

Luận đề của văn bản là quá trình toàn cầu hoá và tác động của nó đến bản sắc văn hoá dân tộc

– Các luận điểm lớn :

+ Tác giả lý giải về khái niệm toàn cầu hoá

+ Tác động của quá trình toàn cầu hoá đối với lĩnh vực văn hoá

+ Quan điểm của tác giả về toàn cầu hoá và niềm tin dân tộc