Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 1 (trang 153 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Ngữ liệu tham khảo 1 được viết dưới hình thức thư tay hay thư điện tử? Căn cứ vào đâu bạn xác định như vậy?

Lời giải 2:

Thư điện tử bởi hình thức gửi thư qua gmail, có địa chỉ email.