Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 1 (trang 155 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Văn bản đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục và nội dung của kiểu bài viết Thư trao đổi công việc như thế nào?

Lời giải 1:

Ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng bởi bố cục đủ 3 phần: mở đầu, nội dung, kết luận

Thông tin trao đổi: đầy đủ, chính xác, thuyết phục

Lời giải 2:

Đầy đủ bố cục 3 phần: mở đầu, nội dung chính, kết thúc

– Thông tin trao đổi: đầy đủ, chính xác, có sức thuyết phục