Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 159 Tập 1

Câu 1 (trang 159 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Điền thông tin phù hợp vào bảng sau (làm vào vở):

Lời giải