Câu 1 (trang 159 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dựa trên thông tin về các bài đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một, hãy lập bảng hoặc vẽ sơ đồ về các bài đọc hiểu theo thể loại và kiểu văn bản.

Lời giải 1