Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Câu 1 trang 23 Ngữ văn 12 Tập 1: Đọc văn bản và đưa ra lí giải phù hợp theo tri thức về kiểu bài.

Lời giải 1