Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 1 trang 31 Ngữ văn 12 Tập 1: Câu chuyện trong đoạn này được kể qua điểm nhìn của ai?

Lời giải 2:

Nhìn từ nhân vật “tôi”, tức là ông giáo