Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 1 trang 40 Ngữ văn 9 Tập 1: Luận đề của văn bản Ý nghĩa văn chương là gì? Xác định bố cục và luận điểm của văn bản dựa vào gợi ý sau (làm vào vở)

Lời giải:

Luận đề của văn bản là: Ý nghĩa của văn chương