Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Câu 1 trang 49 Ngữ văn 9 Tập 1: Em có nhận xét gì về cách sắp xếp luận điểm trong bài viết?

Lời giải 1:

Cách sắp xếp luận điểm trong bài viết đều nhằm mục đích nổi bật chủ đề.

Luận điểm 1 làm rõ từng khía cạnh của chủ đề

Luận điểm 2 nêu những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm và tác dụng của nó trong việc thể hiên nội dung tác phẩm