Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Câu 1 (trang 59 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định bố cục của bài viết. Vấn đề được bàn luận trong bài viết là gì?

Lời giải 2:

Bố cục 3 phần:

+ Phần 1: Từ đầu đến là tháng Thanh niên: Giới thiệu vấn đề cần bàn luận

+ Phần 2: Tiếp đến trong khu cách li: Giải quyết vấn đề

+ Phần 3: Còn lại: Khẳng định lại luận điểm và đề xuất phương hướng hành động

– Vấn đề được bàn luận trong bài viết: Trách nhiệm của người trẻ với Tổ quốc