Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Xác định bố cục của bài viết và nội dung chính của từng phần.

Lời giải 1:

Bố cục của bài viết bao gồm 3 phần:

– Mở bài: Giới thiệu khái quát về thắng cảnh

– Thân bài: Trình bày thông tin liên quan đến đặc điểm của thắng cảnh: vị trí, lịch sử hình thành, sự đa dạng sinh học, giá trị, cách tham quan.

– Kết bài: Đánh giá khái quát về thắng cảnh