Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 1 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Tóm tắt các đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử được thể hiện trong ba văn bản đã học bằng cách hoàn thành bảng sau (làm vào vở):

Lời giải: