Câu 1 (trang 93 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phóng sự Khúc tráng ca nhà giàn viết về vấn đề gì? Tóm tắt nội dung chính của mỗi phần được đánh số trong văn bản.
Cách trả lời 1:
Phóng sự Khúc tráng ca nhà giàn viết về vấn đề: Sự thay đổi của ba thế hệ nhà giàn theo thời gian. Đồng thời thể hiện cuộc sống gian khổ, nhiều mất mát hi sinh của các cán bộ ở quần đảo Trường Sa.
Nội dung chính của mỗi phần:
Phần 1: Những cái nhìn của tác giả về khu vực Ba Kè
Phần 2: Những cán bộ chiến sĩ hi sinh bởi sự dữ dội của biển cả
Phần 3: Điểm khác nhau của ba thế hệ nhà giàn
Phần 4: Niềm vui mừng, sự tự hào của tác giả về quân của tướng Nam.
Cách trả lời 2:
Phóng sự Khúc tráng ca nhà giàn viết về những vấn đề liên quan đến các nhà giàn như: quang cảnh, cách thiết kế, xây dựng, lịch sử, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự hi sinh của những người chiến sĩ
– Nội dung chính của từng phần :
+ Phần 1: Quang cảnh và giá trị của khu vực Ba Kè
+ Phần 2: Sự dữ dội của thiên nhiên và sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ nhà giàn
+ Phần 3: Lịch sử ba thế hệ nhà giàn và sự đóng góp của ngành công binh trong xây dựng, thiết kế nhà giàn
+ Phần 4: Cảm xúc của tác giả về sự phát triển của nhà giàn