Câu 2 (trang 107 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Văn bản Một lít nước mắt (trích) cho biết hoàn cảnh của nhân vật A-ya như thế nào

A. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nên đau khổ, tuyệt vọng

B. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan, hi vọng

C. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nên không tiếp tục học nữa

D. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nên suy nghĩ tiêu cực

Trả lời

Chọn đáp án B. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan, hi vọng