Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 2 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Mục đích viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm của tác giả là gì?

Lời giải 1:

Khuyên nhủ con trai mình hãy trở thành một người có nhân tính.

Lời giải 2:

Mục đích: Khuyên nhủ con trai mình hãy trở thành một người có nhân tính