Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu 2 (trang 141 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hãy nêu nội dung chính của từng phần đã được đánh số trong văn bản trên.

Lời giải 1:

Phần 1: Một số vấn đề của sách (vị thế, đối sánh với phương tiện truyền hình và cách cải thiện vị trí của sách).

– Phần 2: Tác dụng và chức năng của văn học nghệ thuật.

– Phần 3: Chức năng và sứ mệnh của văn học nghệ thuật với những năng lực khác.

Lời giải 2:

Phần 1 : Một số vấn đề của sách (vị thế, đối sánh với phương tiện truyền hình và cách cải thiện vị trí của sách)

– Phần 2 : Tác dụng và chức năng của văn học nghệ thuật

– Phần 3 : Chức năng và sứ mệnh của văn học nghệ thuật với những năng lực khác