Câu 2 (trang 146 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Mục đích của người viết văn bản trên là gì? Nhan đề của văn bản liên quan như thế nào đến mục đích này?

Lời giải 1:

Mục đích của người viết văn bản là:

+ Cung cấp cho người đọc về thông tin của vấn đề quan trọng trong xã hội hiện nay: quá trình toàn cầu hóa và những ảnh hưởng, tác động của quá trình này tới bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc

+ Đưa ra những đánh giá, nhận xét của tác giả về vấn đề trên

– Nhan đề của văn bản:“Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc” có ý nghĩa:

+ Thể hiện các nội dung chính của văn bản gồm hai vấn đề: Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh xã hội hiện nay.

+ Nhan đề cũng cho thấy được mối liên hệ giữa vấn đề toàn cầu hóa với bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những luận điểm sẽ được tác giả triển khai trong văn bản.

Lời giải 2:

Mục đích của người viết văn bản là nhằm thể hiện quan điểm về quá trình toàn cầu hoá và chứng minh tác động của nó đến lĩnh vực văn hoá thông qua các lí lẽ, dẫn chứng

– Nhan đề của văn bản đã thể hiện một cách rõ ràng mục đích của văn bản là quá trình toàn cầu hoá và tác động của nó đến bản sắc văn hoá dân tộc.