Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định nội dung chính của các phần được đánh số trong văn bản. Từ đó, nêu các luận điểm của bài viết.

Lời giải 1:

Nội dung chính của các phần được đánh số trong văn bản:

– Phần 1: Giới thiệu khái quát về bài thơ Việt Bắc

– Phần 2: Phân tích, chứng minh Việt Bắc là bài ca tâm tình, tiêu biểu cho hồn thơ phong cách Tố Hữu

– Phần 3: Phân tích đoạn thơ viết về Bác ở cuối tác phẩm từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá tác phẩm

Các luận điểm

– Luận điểm 1: Giới thiệu khái quát về bài thơ Việt Bắc

– Luận điểm 2: Phân tích hình thức của bài thơ

– Luận điểm 3: Phân tích cái tình đậm đà trong bài thơ Việt Bắc

– Luận điểm 4: Phân tích chất hùng tráng trong bài thơ Việt Bắc

– Luận điểm 5: Phân tích hình tượng của Bác trong bài thơ Việt Bắc.

Lời giải 2:

Các luận điểm của bài viết :

+ Khái quát những điểm độc đáo, sáng tạo và mới mẻ của bài thơ Việt Bắc(phần 1)

+ Biểu hiện của sự sáng tạo, mới mẻ trong bài thơ Việt Bắc qua kết cấu, từ ngữ, hình ảnh thơ, âm hưởng, nhịp điệu , cách diễn đạt, ngôn ngữ. (phần 2)

+ Hình ảnh Bác trong thơ Tố Hữu và kết luận (phần 3)