Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 2 (trang 155 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Xác định người viết thư và nhận thư, từ đó nhận xét về ngôn ngữ và hình thức văn bản.

Lời giải 1:

Người viết thư: Nguyễn Hiến Lê

Người nhận thư: thi sĩ Quách Tấn

Ngôn ngữ: Lịch sự, tôn trọng nhau, tạo sự tin cậy

Hình thức: mở đầu > nội dung chính > kết luận

Lời giải 2:

Người viết thư: Nguyễn Hiến Lê

Người nhận thư: thi sĩ Quách Tấn

Ngôn ngữ: nhã nhặn, tạo sự tin cậy, trọng thị lẫn nhau

Hình thức: mở đầu > nội dung chính > kết thúc