Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Ý nào sau đây là điểm giống nhau giữa văn bản Hẹn hò với định mệnh của Nê-ru và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?

A. Khẳng định với thế giới về quyền độc lập của đất nước

B. Thể hiện tình cảm của tác giả với nhân dân lao động

C. Nêu lên hiện trạng đói nghèo và lạc hậu của đất nước

D. Giới thiệu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Lời giải 2:

Chọn đáp án A