Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 9 trang 42 Tập 1

Câu 2 trang 42 Ngữ văn 9 Tập 1: Ở văn bản Đọc kết nối chủ điểm, nhóm biên soạn đã dẫn nguồn bài thơ Thơ ca

(Ra-xun Gam-za-tốp) như thế nào? Chỉ ra những yếu tố trong phẩn dẫn nguồn đó.

Lời giải 1:

– Ở văn bản Đọc kết nối chủ điểm, nhóm biên soạn đã dẫn nguồn bài thơ Thơ ca

(Ra-xun Gam-za-tốp) đã dẫn nguồn một cách gián tiếp bằng cách thông qua các ý trong bài.