Soạn bài Tính đa nghĩa trong bài thơ “Bánh trôi nước”

Câu 2 trang 45 Ngữ văn 9 Tập 1: Xác định mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản Tính đa nghĩa trong bài thơ “Bánh trôi nước”.