Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Câu 2 (trang 59 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Bạn nhận xét như thế nào về hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong bài viết?

Lời giải 1:

Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng chặt chẽ.

Lời giải 2:

Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong bài viết mạch lạc và liên kết với nhau, hỗ trợ làm sáng tỏ vấn đề Trách nhiệm của người trẻ với Tổ quốc