Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dòng nào dưới đây nêu đúng về ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích?

A. Ngôn ngữ đối thoại và chỉ dẫn sân khấu

B. Ngôn ngữ độc thoại và chỉ dẫn sân khấu

C. Ngôn ngữ đối thoại và bàng thoại

D. Ngôn ngữ đối thoại và độc thoại

Trả lời:

Đáp án  A. Ngôn ngữ đối thoại và chỉ dẫn sân khấu