Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 2 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phân tích tính cách của nhân vật Tử Văn và cho biết:

a. Tử Văn tiêu biểu cho những người thuộc tầng lớp nào trong xã hội đương thời?

b. Tính cách của Tử Văn đã góp phần thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm như thế nào?

Lời giải 1:

Tử Văn tiêu biểu cho tầng lớp trí thức trong xã hội đương thời.

Tính cách của Tử Văn góp phần thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm:

Thể hiện niềm tin vào công lý: Cái ác sẽ bị trừng trị, cái thiện sẽ chiến thắng.

Khẳng định giá trị con người: Con người cần có lòng dũng cảm, dám đấu tranh chống lại cái ác để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp.

Phê phán những tệ nạn xã hội: Tham nhũng, bất công, áp bức.

Ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người: Cương trực, dũng cảm, công bằng, thương dân.

Lời giải 2:

a. Ngô Tử Văn tiêu biểu cho những người có tinh thần chính nghĩa, đại diện cho sự công bằng và lẽ phải trong xã hội. Trong bối cảnh xã hội thời Lý – Trần, tầng lớp mà Ngô Tử Văn có thể thuộc về là tầng lớp của những người trí thức hoặc quý tộc, những người có khả năng và ý chí đấu tranh cho công lý và chống lại sự bất công.

b. Tính cách của Ngô Tử Văn trong tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” góp phần thể hiện chủ đề và tư tưởng của tác phẩm qua việc khắc họa một nhân vật có lòng dũng cảm, tinh thần chính nghĩa và sự kiên quyết đối đầu với cái ác. Tử Văn không chỉ đứng lên chống lại sự bất công và áp bức mà còn thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự trọng dân tộc. Những hành động và quyết định của anh phản ánh tư tưởng của tác giả về việc đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng, đồng thời cũng là lời kêu gọi mọi người hãy sống có trách nhiệm và can đảm đối mặt với thử thách.