Câu 2 (trang 79 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Lí do nào khiến Ác-pa-gông coi Clê-ăng là kẻ thù?

A. Vì anh ta đã đào trộm tráp vàng của lão ở trong vườn

B. Vì anh ta đã nghe được lão nói về địa điểm giấu vàng

C. Vì anh ta đã nói lão là người có nhiều của

D. Vì anh ta đã xuất hiện không đúng lúc

Trả lời:

Chọn đáp án C