Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Nhan đề và các đề mục trong văn bản có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu vai trò của các đề mục trong văn bản.

Lời giải 1:

Nhan đề và các đề mục trong văn bản có mối quan hệ gắn bó chặt c