Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 2 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Liệt kê ít nhất hai điều học được về việc đọc hiểu văn bản thông tin sau khi học kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử.

Lời giải 1:

Những điều học được về việc đọc hiểu văn bản thông tin sau khi học kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử là:

– Cần xác định được mục đích của văn bản.

– Cần xác định được nội dung chính của từng đoạn

– Chỉ ra được những thông tin cơ bản về đối tượng mà tác phẩm đề cập.