Soạn bài Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Câu 3 trang 12 Ngữ văn 12 Tập 1: Nhận xét về bố cục, cách sử dụng vần, nhịp, đối trong bài thơ Hoàng Hạc lâu

Lời giải 1:

Bố cục:

Câu 1 + 2: Đề

Câu 3 + 4: Thực

Câu 5 + 6: Luận

Câu 7 + 8: Kết

– Đọc bản phiên âm và bản dịch thơ thứ hai ngắt nhịp 4/3, bản dịch thơ thứ nhất đọc theo nhịp thơ lục bát.

– Đối trong bài thơ

Bốn câu thơ đầu:

Đối lập giữa quá khứ với hiện tại

Đối lập xưa và nay

Đối lập còn và mất

Đối lập giữa thực và hư

Đối thanh

Bốn câu cuối:

Đối lập giữa không gian thực – không gian tâm tưởng

Lời giải 2:

Bố cục:

Câu 1 + 2: Đề

Câu 3 + 4: Thực

Câu 5 + 6: Luận

Câu 7 + 8: Kết

– Đọc bản phiên âm và bản dịch thơ thứ hai ngắt nhịp 4/3, bản dịch thơ thứ nhất đọc theo nhịp thơ lục bát.

– Bốn câu thơ đầu:

+ Đối lập giữa quá khứ với hiện tại

+ Đối lập xưa và nay

+ Đối lập còn và mất

+ Đối lập giữa thực và hư

+ Đối thanh

– Bốn câu cuối:

+ Đối lập giữa không gian thực – không gian tâm tưởng