Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 3 (trang 153 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Mục đích viết bức thư này là gì? Trong thư, người viết đã trao đổi những công việc nào?

Lời giải 2:

Mục đích: trao đổi về việc tham gia hội thao trường

– Các môn tham gia

– Kế hoạch tập luyện

– Hỗ trợ các cá nhân và đội dự thi