Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 3 (trang 155 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Nội dung phần Tái bút là gì? Tại sao tác giả không để nội dung bày trong phần chính của bức thư?

Lời giải 1:

Nội dung phần Tái bút là: tác giả hỏi thêm thông tin ngoài lề, tạo sự gần gũi, thân thiện

Tác giả không để nội dung này trong phần chính của bức thư vì tái bút là những gì được viết ở cuối bức thư sau khi người viết đã hoàn thành nội dung thư. Thông tin tác giả đề cấp tới ở phần tái bút không liên quan tới nội dung thư.

Lời giải 2:

Nội dung phần này tác giả muốn hỏi thêm thông tin bên ngoài nội dung chính của bức thư. Tái bút là những gì được viết ở cuối bức thư sau khi người viết đã hoàn thành nội dung thư.