Câu 3 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Truyện được kể từ điểm nhìn nào?

A. Ông Tổng Bá- điển chủ đất ven bờ U Minh

B. Người kể chuyện, tự xưng là “chúng tôi”

C. Vợ ông Cai Thoại

D. Tổng Bá và Cai Thoại

Trả lời:

B. Người kể chuyện, tự xưng là “chúng tôi”