Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Câu 3 trang 49 Ngữ văn 9 Tập 1: Tác giả bài viết đã phân tích lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ các đặc sắc về nghệ thuật truyện Bồng chanh đỏ như thế nào?

Lời giải 1:

– Tác giả đã nêu những lí lẽ về hình thức nghệ thuật: xây dựng cốt truyện, xây dựng tâm lí nhân và cách chịn chi tiết tiêu biểu. Trong từng lí lẽ trên tác giả lấy bằng chứng trong truyện để làm sáng tỏ. Lí lẽ và bằng chứng được sắp xếp một cách hợp lí, lí lẽ trước, bằng chứng sau. Sau đó lại đưa ra lời ý kiến đánh giá về bằng chứng đó.