Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dòng nào dưới đây nêu đúng về xung đột trong đoạn trích?

A. Xung đột giữa cái xấu và cái xấu

B. Xung đột giữa cái xấu và cái tốt

C. Xung đột giữa cái cao cả và cái thấp hèn

D. Xung đột giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu

Trả lời:

Chọn đáp án A