Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 3 (trang 81 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Chỉ ra và nêu tác dụng của cách trình bày thông tin được sử dụng chủ yếu trong bài viết trên.

Lời giải 1:

Cách trình bày thông tin được sử dụng chủ yếu trong bài viết chính là cách trình bày theo phân loại đối tượng. Cách trình bày này giúp cho bài viết được mạch lạc, cụ thể, rõ ràng về từng khía cạnh được nói đến.