Câu 4 (trang 133 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dòng nào không thể hiện đúng sự tương phản về tâm tư của cô gái trước và sau đêm hội chèo?

A. Mưa xuân phơi phới bay – Mưa xuân đã ngại bay

B. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy – Hoa xoan đã nát dưới chân giày

C. Thôn Đoài cách có một thôi đê – Có ngắn gì đâu một dải đê

D. Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay” – Để mẹ em rằng: hát tối nay?

Lời giải 2:

Chọn đáp án C