Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 4 (trang 153 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng yêu cầu về bố cục của kiểu bài Thư trao đổi công việc chưa? Vì sao?

Lời giải 1:

gữ liệu tham khảo đã đáp ứng bởi bố cục đủ 3 phần: mở đầu, nội dung, kết luận

Thông tin trao đổi: đầy đủ, chính xác, thuyết phục

Lời giải 2:

Đã đáp ứng bởi bố cục đủ 3 phần: mở đầu, nội dung chính, kết thúc

Thông tin trao đổi: đầy đủ, chính xác, có sức thuyết phục