Câu 4 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tính cách nổi bật của nhân vật Ác-pa-gông là gì?

A. Hà tiện, keo bẩn, tham lam

B. Sắc sảo, chặt chẽ, đa nghi

C. Tính toán, lạnh lùng, vô tâm

D. Sĩ diện, khoác lác, tham lam

Trả lời:

Chọn đáp án A