Câu 5 (trang 134 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Những câu thơ sau đây cho thấy đặc điểm nào về ngôn ngữ của bài Mưa xuân?

– Mẹ già chưa bán chợ làng xa

– Thế nào anh ấy chả sang xem

– Chờ mãi anh sang anh chẳng sang

– Thế mà hôm nọ hát bên làng

– Có ngắn gì đâu một dải đê!

A. Đậm tính thông tục

B. Đậm tính địa phương

C. Đậm chất thôn quê

D. Đậm chất thành thị

Lời giải 2:

Chọn đáp án A