Câu 5 (trang 158 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nhân vật nào được tác giả coi là “hiện thân của tinh thần Ấn Độ”?

A. Gan-đi – kiến trúc sư của sự tự do

B. Những người tình nguyện vô danh

C. Những người lính của tự do

D. Những người bất hạnh không thể chia sẻ tự do

Lời giải 2:

Chọn đáp án A