Câu 5 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Thủ pháp nào không được sử dụng để tạo ra tiếng cười trong đoạn trích?

A. Cường điệu

B. Bỏ lửng lời thoại

C. Tạo sự đối thoại trong lời độc thoại

D. Xây dựng đối thoại theo lối “ông nói gà bà nói vịt”

Trả lời:

Chọn đáp án D